Điều kiện và điều khoản

Truy cập và sử dụng

Quyền người dùng

 • Truy cập, khai thác và sử dụng mọi tài nguyên được công khai trên website của chúng tôi: tập tin, hình ảnh, video, âm thanh…
 • Sao chép hoặc tải xuống các tài liệu để lưu trữ hoặc sử dụng vì mục đích cá nhân.
 • Đăng ký thành viên và tự quản trị tài khoản của mình.
 • Tham gia bình luận một cách văn minh, lịch sự.

Nghiêm cấm hành vi

 • Chia sẻ tài liệu mà không dẫn nguồn hoặc không được sự đồng ý của chúng tôi. 
 • Bán hoặc chia sẻ tài liệu của chúng tôi vì mục đích thương mại.
 • Sử dụng logo, tên thương hiệu, tên miền của chúng với bất kỳ mục đích nào khác.

Thời gian hoạt động

Trang web hoạt động 24/7. Tuy nhiên, chúng bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng lên kế hoạch và thông báo cho bạn về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên website.

An ninh trang web

Bạn sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang web này. Bao gồm các hành vi dưới đây:

 • Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập.
 • Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Bảo Minh cho phép bằng văn bản.
 • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang web, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang web.
 • Thay đổi thông tin header của gói TCP/IP hoặc bất cứ phần thông tin nào của header trong bất cứ email hay nhóm email gửi đi.